Wsparcie dla inwestora

Jesteś tutaj: Start 9 Wsparcie dla inwestora

Biuro Obsługi Inwestora to miejsce pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców, którzy chcieliby inwestować w naszym mieście.

Do jego głównych zadań należy podejmowanie działań stymulujących aktywność gospodarczą miasta oraz promujących Lubaczów jako atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Biuro przede wszystkim udziela informacji i oferuje pomoc przedsiębiorcom chcącym lokować swoje inwestycje w mieście. Zapewniamy szeroki wachlarz możliwości ulokowania kapitału, a także nawiązania współpracy w różnych dziedzinach. Miasto Lubaczów wspiera inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego i pozyskiwania decyzji administracyjnych. Każdy inwestor otrzyma swojego opiekuna (project managera), który będzie będzie pełnił funkcje łącznika pomiędzy Inwestorem a poszczególnymi referatami naszego Urzędu. Miasto również pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z inwestycją oraz obejmuje opieką poinwestycyjną.


Wsparcie dla firm

Zakres wsparcia

Udzielanie kompleksowej informacji na temat:

 • potencjału gospodarczego miasta,
 • zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
 • oferty inwestycyjnej miasta, dostępności terenów i wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji zgodnej z oczekiwaniami inwestora oraz partnerów i pracodawców,
 • zachęt inwestycyjnych i preferencji podatkowych,
 • możliwości inwestycyjnych miasta w tym ofert terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów.

ZADANIA BIURA OBSŁUGI INWESTORA

Ulgi i zachęty

Poziom lokalny

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Lubaczowa uzależnione od liczby utworzonych nowych miejsc pracy:

 1. w przypadku utworzenia co najmniej 5 miejsc pracy – zwolnienie na okres 12 miesięcy
 2. w przypadku utworzenia co najmniej 10 miejsc pracy – zwolnienie na okres 24 miesięcy
 3. w przypadku utworzenia co najmniej 20 miejsc pracy – zwolnienie na okres 36 miesięcy
 4. w przypadku utworzenia co najmniej 30 miejsc pracy – zwolnienie na okres 48 miesięcy
 5. w przypadku utworzenia co najmniej 40 miejsc pracy – zwolnienie na okres 60 miesięcy

Uchwała Nr 309/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/VII/2015 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Lubaczowa. Zał. 1 – Formularz zgłoszenia korzystania z pomocy >>> Zał. 2 – Oświadczenie przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy >>> Zał. 3 – Oświadczenie korzystania ze zwolnienia >>> Podatki i opłaty lokalne/ulgi  Uchwały: wysokość stawek podatku od nieruchomości, zwolnienia z podatku od nieruchomości, wysokości stawek podatku od środków transportowych, taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, gospodarowanie odpadami komunalnymi >>> Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie


Ulgi i zachęty

Poziom regionalny

Inwestorzy, którzy zdecydują się na działalność w Lubaczowie mogą liczyć na pomoc publiczną w postaci zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów realizacji nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy. Jedynie na obszarze Polski Wschodniej, w tym na terenie SSE EURO-PARK Mielec wynoszą one 50% dla inwestorów dużych, 60% dla średnich i 70% dla małych. Szczegółowe informacje oraz zasady działania w Strefie dostępne są na stronie internetowej Logo Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Euro Park Mielec SSE Euro-Park Mielec >>>

PODKARPACKIE
Przeciętna stopa bezrobocia (powiaty) Stan na dzień 30 czerwca 2017 r. Wartość inwestycji DUŻY (w mln zł) Wartość inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu albo prac B+R (w mln zł) Wartość inwestycji ŚREDNI (w mln zł) Wartość inwestycji MAŁY (w mln zł) Wartość inwestycji MIKRO (w mln zł)
POLSKA 7,0
Lubaczowski 9,5 40 2,00 8,00 2,00 0,80

Po wprowadzeniu jednej strefy ekonomicznej kluczowa będzie lokalizacja zakładu. Jeśli mała firma produkcyjna zainwestuje we Wrocławiu 10 mln zł, dostanie 4 mln zł zwolnienia z podatku CIT. Jeśli wybierze Lubaczów, ulga wyniesie 6,5 mln zł. COI Podkarpackie – regionalne wsparcie dla przedsiębiorców >>>   RPO Województwa Podkarpackiego RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020 >>> Logo Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego RARR >>>   Mapa dotacji Unii Europejskiej Mapa dotacji UE (wyszukiwarka projektów UE) >>>


 

Zachęty inwestycyjne w Polsce

Ulgi podatkowe oraz zachęty oferowane inwestorom muszą być zgodne z polskim prawodawstwem regulującym zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Możliwe jest łączenie różnych form pomocy publicznej, jednakże suma ulg podatkowych lub dotacji finansowych udzielanych przedsiębiorcy nie może przekroczyć dopuszczalnej sumy regionalnej pomocy publicznej. Dopuszczalną wartość regionalnej pomocy publicznej wyraża się jako procent kosztów kwalifikowanych, w skład, których wchodzą: nakłady inwestycyjne (pomoc na rozpoczęcia inwestycji) lub wartość kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników przez okres dwóch lat (dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy). Przedsiębiorca może otrzymać równocześnie dotacje na rozpoczęcie działalności oraz na utworzenie nowych miejsc pracy pod warunkiem, że całkowita suma udzielonej dotacji nie przekroczy dopuszczalnej sumy pomocy. Dopuszczalna wartość pomocy publicznej definiuje się jako stosunek najbardziej efektywnej wielkości pomocy i najwyższej wartości nakładów inwestycyjnych lub poniesionych przez okres dwóch lat kosztów pracowniczych. W grudniu 2016 roku Park Przemysłowy Lubaczów został włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU – Park Przemysłowy Lubaczów / SITE  CHECK  LIST – Lubaczów Industrial Park >>>), w której obowiązuje maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej osiągająca najwyższy wskaźnik w Polsce i wynosi: Dla mikro i małych przedsiębiorstw intensywności podstawowe pomocy są podwyższone o 20 punktów procentowych brutto (z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu). Dla średnich przedsiębiorstw intensywności podstawowe pomocy są podwyższone o 10 punktów procentowych brutto (z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu). Dla dużych projektów inwestycyjnych (czyli takich nowych inwestycji, w których wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem przekraczają równowartość 50 mln €) maksymalną wartość pomocy ustala się zgodnie ze wzorem: I= R x (50 mln € + 0,5 x B + 0,34 x C) gdzie poszczególne symbole oznaczają: I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego, R – podstawową intensywność pomocy – w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja, B – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym przekraczającą 50 mln €, ale nie przekraczającą równowartości 100 mln €, C – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym przekraczającą równowartość 100 mln €. Regionalna dotacja inwestycyjna musi być zgłoszona do Komisji Europejskiej, jeżeli przekracza 75% maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej (duże projekty inwestycyjne), którą może uzyskać przedsiębiorca inwestujący 100 milionów EURO na zasadach opisanych powyżej. W tym przypadku inwestor otrzymuje dotację w momencie zatwierdzenia jej przez Komisję Europejską. Zachęty inwestycyjne – Granty rządowe >>>

50% > Dla dużych przedsiębiorstw Zatrudnienie w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych – więcej niż 250 pracowników Obrót/suma aktywów w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych – obrót powyżej 50 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych powyżej 43 mln euro
60% > Dla średnich przedsiębiorstw Zatrudnienie w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych – mniej niż 250 pracowników Obrót/suma aktywów w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych – obrót do 50 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych do 43 mln euro
70% > Dla małych przedsiębiorstw Zatrudnienie w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych – mniej niż 50 pracowników Obrót/suma aktywów w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych – obrót do 10 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych do 10 mln euro

  Specjalna Strefa Ekonomiczna pozwala przedsiębiorcom otrzymać następujące przywileje:

 • zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),
 • działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,
 • darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
 • zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Gmina Miejska Lubaczów prowadzi aktywną politykę przyciągania inwestorów oferując zwolnienia z podatku od nieruchomości. W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców na terenie miasta Lubaczowa przysługuje zwolnienie z podatku na okres do 60 miesięcy.


Ulgi i zachęty

Poziom krajowy

Obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę. Jego celem jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. PFR (Polski Fundusz Rozwoju >>>) działa w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Logo PAIH Częścią Grupy PFR jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (szczegółowe info, wzory wniosków) pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości.   Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. W celu jak najlepszej obsługi inwestorów stworzono sieć Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora – COI w całej Polsce, które mają na celu poprawienie jakości usług regionów dla inwestorów, a także zapewnienie dostępu do informacji takich jak najnowsze oferty inwestycyjne i regionalne dane mikroekonomiczne. Celem COI jest ułatwianie kontaktów pomiędzy inwestorem a władzami lokalnymi.

Zachęty inwestycyjne

Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 (dalej jako Program). Szczegółowe informacje form wsparcia.

Urząd Miejski
w Lubaczowie

ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

tel: +48 16 632 80 10
fax: +48 163 11 91

e-mail: invest@um.lubaczow.pl

Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Na skróty