2. Lubaczów-Mazury – 28,835 ha, ul. Boczna Mazury/Lipowa (przemysł/usługi)

Lubaczów – Mazury – 28,835 ha
ul. Boczna Mazury/Lipowa (przemysł/usługi)

Położenie

Nazwa lokalizacji: Lubaczów Mazury

Miasto / Gmina: MIEJSKA LUBACZÓW

Powiat: LUBACZOWSKI

Województwo: PODKARPACKIE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 28,835 haKształt działki: WIELOBOK

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis): Możliwość powiększenia terenu o grunty Skarbu Państwa (KOWR 42,4557 ha). RAZEM – 71,2907 ha

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu PLN m2: 25 zł z VAT

Właściciel: GMINA MIEJSKA LUBACZÓW

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: Brak

W przygotowaniu zmiana studium z przeznaczeniem pod inwestycje przemysłowe/produkcyjne (2019 rok).

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] : GRUNT NIE WYMAGA WYŁĄCZENIA Z PRODUKCJI ROLNEJ

Różnica poziomów terenu [m] – 3,2 m

Ograniczenia wysokości budynków [m] : –

Procent dopuszczalnej zabudowy: –

Obecne użytkowanie : ŁĄKI I PASTWISKA

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie

Poziom wód gruntowych [m]: 2,5 m

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: Nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: Nie

Przeszkody podziemne: Brak

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: Brak

Istniejące ograniczenia ekologiczne: Tak – częściowe położenie w obrysie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 428 (utwory czwartorzędu w dolinach kopalnych) i w całości w strefie ochronnej tego zbiornika.

Budynki i zabudowania na terenie: Brak

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość):

 • ul. Boczna Mazury – beton asfaltowy (nawierzchnia bitumiczna) – szerokość 5 m,
 • ul. Lipowa – nawierzchnia asfalt/tłuczeń – szerokość 3 m.

Autostrada / droga krajowa [km]:

 • AUTOSTRADA A4 – 35 km >>> – 52 km >>>,
 • DROGA KRAJOWA NR 94 – 32 km >>>,
 • DROGA KRAJOWA NR 17 – 42 km >>>.

Bocznica kolejowa [km]:

 • BOCZNICA KOLEJOWA 3,5 km >>>,
 • BOCZNICA SZEROKOTOROWA „HORYNIEC-ZDRÓJ”  20 km.

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]:

 • PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA – 98 km,
 • LWÓW (Ukraina) – 95 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: RZESZÓW – 90 km

Istniejąca infrastruktura

Dostępność mediów:

Elektryczność na terenie: TAK

 • odległość przyłącza od granicy terenu 20 m ,
 • napięcie: -,
 • dostępna moc: -.

Gaz na terenie: Brak

 • odległość przyłącza od granicy działki: 640 m,
 • wartość kaloryczna: Wysokometanowy 39,917 MJ/m³,
 • średnica rury: 40 mm,
 • dostępna objętość: -.

Woda na terenie: TAK (woda do celów socjalnych)

 • odległość przyłącza od granicy terenu: 0-80 m,
 • dostępna objętość: 400 m³/24h.

Kanalizacja na terenie: TAK

 • odległość przyłącza od granicy terenu: 10 m,
 • średnica rury: Ø 200 mm SN12,
 • dostępna objętość: 400 m³/24h.

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: NIE

UWAGI

Teren objęty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium jest jedynie wskazaniem celu przeznaczenia terenu.
Zgłoszony obszar z przeznaczeniem pod przemysł i produkcję (po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji środowiskowej oddziaływania na środowisko).
Procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy >>>

Teren zgłoszony do konkursu Grunt na Medal 2018

Mazury Lubaczów - mapa terenu

Teren w sąsiedztwie budowanej obwodnicy Lubaczowa.

mapa Lubaczowa z zaznaczonymi obszarami własności gruntów