O projekcie

Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów i gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów zdegradowanych powiatu jaworowskiego i Nowy Rozdół
Partner wiodący:
Gmina Miejska Lubaczów (Polska)
Partnerzy: Gmina Lubaczów, Jaworowska Rada Rejonowa, Noworozdilska Miejska Rada, Instytut Rozwoju Regionalnego we Lwowie

Udostępnienie terenów inwestycyjnych i opracowanie wspólnej strategii przyciągania kapitału zewnętrznego jest jednocześnie szansą na rozwój przedsiębiorczości lokalnych społeczeństw i tworzenie nowych miejsc pracy. Ta idea miast i gmin po polskiej i ukraińskiej stronie granicy jest osią ich projektu rozpisanego na wiele wspólnych działań.
Polskich i ukraińskich partnerów łączą podobne problemy: zdegradowana infrastruktura, w szczególności ta mająca znaczenie dla wzrostu gospodarczego. Największą potrzebą miasta i gminy Lubaczów było i jest uzbrajanie terenów inwestycyjnych. Z kolei rejon jaworowski i miasto Nowy Rozdół potrzebują najpilniej rekultywacji zdegradowanych terenów posiarkowych. Odkrycie złóż siarki w okolicach Jaworowa w latach 60. spowodowało tam gwałtowny rozwój przemysłu, wyniszczającego środowisko naturalne.
Kolejnym problemem zauważanym przez wszystkich partnerów był brak profesjonalnej, wyspecjalizowanej kadry w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów zewnętrznych oraz promocji oferty inwestycyjnej.

Zakładane w ramach projektu działania to mapa drogowa do osiągnięcia sukcesu w postaci nowych inwestycji”.

W ramach projektu w mieście Lubaczów uzbrojono 22,6 ha powierzchni działek (infrastruktura drogowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie), w gminie Lubaczów powstały drogi prowadzące do terenów inwestycyjnych w Baszni Górnej. Na Ukrainie dokonano oczyszczenia i rekultywacji terenów o powierzchni 86 ha. Jednocześnie przeprowadzono analizę oczekiwań inwestorów zewnętrznych oraz potencjału terenów miasta i gminy Lubaczów, a po stronie ukraińskiej opracowano dokumenty strategiczne pozwalające na wyznaczenie kierunków rozwoju tych terenów oraz zapewnienia dalszego finansowania niezbędnych do tego inwestycji.
W Nowym Rozdole i Jaworowie działać będą centra zarządzania terenami inwestycyjnymi. W mieście Lubaczów utworzono Biuro Obsługi Inwestora. Dopełnieniem zadań przewidzianych w projekcie są szkolenia dla pracowników urzędów miast i gmin, organizacji pozarządowych oraz z otoczenia biznesu w zakresie aktywności stref gospodarczych, pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, relacji z inwestorami oraz partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wspólne liczne działania promocyjne, takie jak publikacja przewodników dla inwestorów, założenie witryn internetowych prezentujących ofertę inwestycyjną.

Dzięki realizacji projektu powstał zintegrowany produkt w postaci oferty inwestycyjnej dla podmiotów gospodarczych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Wspólna oferta inwestycyjna będzie spełniać oczekiwania inwestorów poszukujących terenów znajdujących się na terenie UE, jak również poza nimi tj. na Ukrainie.

Działania zrealizowane w naszym mieście:

  • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Miasta Lubaczów – budowa drogi miejskiej 0, 800 km – infrastruktura drogowa oraz instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna dla terenów ulokowanych przy ul. Technicznej;
  • Opracowanie biznes planu dla parku przemysłowego, utworzenie na terenach inwestycyjnych Parku Przemysłowego Lubaczów, pow. terenów 22.6 ha;
  • Specjalistyczne szkolenia biznesowe dla pracowników UM Lubaczów w zakresie obsługi inwestora;
  • Przeprowadzenie badań dot. oczekiwań inwestorów;
  • Zakup sprzętu specjalistycznego do utrzymania terenów inwestycyjnych;
  • Utworzenie biura obsługi inwestora i wyposażenie w sprzęt komputerowy;
  • Stworzenie przygranicznej sieci parków przemysłowych, konferencja w mieście Lubaczów, na której została podpisana deklaracja o utworzeniu sieci parków przemysłowych na pograniczu polsko-ukraińskim;
  • Utworzenie strony promującej projekt i tereny inwestycyjne.

Działanie1.1.
Lepsze warunki dla przedsiębiorczości

Numer ref. Projektu: IPBU.01.01.00-18-486/11-00

Wartość projektu: 4 442 824,89 EUR

Dofinansowanie: 3 998 542,40 EUR

Okres trwania projektu: 24 miesiące (od 01.12.2013 do 31 grudnia 2015 r.)

Urząd Miejski
w Lubaczowie

ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

tel: +48 16 632 80 10
fax: +48 163 11 91

e-mail: invest@um.lubaczow.pl

Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Na skróty