Ulgi dla przedsiębiorców

Jesteś tutaj: Start 9 Dlaczego warto tu zainwestować 9 Oferta inwestycyjna 9 Ulgi dla przedsiębiorców

Zachęty inwestycyjne w Polsce

Ulgi podatkowe oraz zachęty oferowane inwestorom muszą być zgodne z polskim prawodawstwem regulującym zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Możliwe jest łączenie różnych form pomocy publicznej, jednakże suma ulg podatkowych lub dotacji finansowych udzielanych przedsiębiorcy nie może przekroczyć dopuszczalnej sumy regionalnej pomocy publicznej.

Dopuszczalną wartość regionalnej pomocy publicznej wyraża się jako procent kosztów kwalifikowanych, w skład, których wchodzą: nakłady inwestycyjne (pomoc na rozpoczęcia inwestycji) lub wartość kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników przez okres dwóch lat (dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy). Przedsiębiorca może otrzymać równocześnie dotacje na rozpoczęcie działalności oraz na utworzenie nowych miejsc pracy pod warunkiem, że całkowita suma udzielonej dotacji nie przekroczy dopuszczalnej sumy pomocy. Dopuszczalna wartość pomocy publicznej definiuje się jako stosunek najbardziej efektywnej wielkości pomocy i najwyższej wartości nakładów inwestycyjnych lub poniesionych przez okres dwóch lat kosztów pracowniczych.

W grudniu 2016 roku Park Przemysłowy Lubaczów został włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU – Park Przemysłowy Lubaczów / SITE  CHECK  LIST – Lubaczów Industrial Park >>>), w której obowiązuje maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej osiągająca najwyższy wskaźnik w Polsce i wynosi:

Dla mikro i małych przedsiębiorstw intensywności podstawowe pomocy są podwyższone o 20 punktów procentowych brutto (z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu).

Dla średnich przedsiębiorstw intensywności podstawowe pomocy są podwyższone o 10 punktów procentowych brutto (z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu).

Dla dużych projektów inwestycyjnych (czyli takich nowych inwestycji, w których wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem przekraczają równowartość 50 mln €) maksymalną wartość pomocy ustala się zgodnie ze wzorem:

I= R x (50 mln € + 0,5 x B + 0,34 x C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R – podstawową intensywność pomocy – w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,
B – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym przekraczającą 50 mln €, ale nie przekraczającą równowartości 100 mln €,
C – wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym przekraczającą równowartość 100 mln €.

Regionalna dotacja inwestycyjna musi być zgłoszona do Komisji Europejskiej, jeżeli przekracza 75% maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej (duże projekty inwestycyjne), którą może uzyskać przedsiębiorca inwestujący 100 milionów EURO na zasadach opisanych powyżej. W tym przypadku inwestor otrzymuje dotację w momencie zatwierdzenia jej przez Komisję Europejską. Zachęty inwestycyjne – Granty rządowe >>>

50%
> Dla dużych przedsiębiorstw Zatrudnienie w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych – więcej niż 250 pracowników Obrót/suma aktywów w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych – obrót powyżej 50 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych powyżej 43 mln euro
60%
> Dla średnich przedsiębiorstw Zatrudnienie w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych – mniej niż 250 pracowników Obrót/suma aktywów w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych – obrót do 50 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych do 43 mln euro
70%
> Dla małych przedsiębiorstw Zatrudnienie w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych – mniej niż 50 pracowników Obrót/suma aktywów w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych – obrót do 10 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych do 10 mln euro

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna pozwala przedsiębiorcom otrzymać następujące przywileje:

  • zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),
  • działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,
  • darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
  • zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Gmina Miejska Lubaczów prowadzi aktywną politykę przyciągania inwestorów oferując zwolnienia z podatku od nieruchomości. W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców na terenie miasta Lubaczowa przysługuje zwolnienie z podatku na okres do 60 miesięcy.


 

Uchwała nr 309/XXVI/2020 zmieniająca uchwałę Nr 37/VII/2015 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Lubaczowa.

Gmina Miejska Lubaczów prowadzi aktywną politykę przyciągania inwestorów oferując zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy.

Zwolnienie uzależnione jest od liczby utworzonych nowych miejsc pracy i może wynosić:

w przypadku utworzenia co najmniej 5 miejsc pracy zwolnienie na okres 12 miesięcy
w przypadku utworzenia co najmniej 10 miejsc pracy zwolnienie na okres 24 miesięcy
w przypadku utworzenia co najmniej 20 miejsc pracy zwolnienie na okres 36 miesięcy
w przypadku utworzenia co najmniej 30 miejsc pracy zwolnienie na okres 48 miesięcy
w przypadku utworzenia co najmniej 40 miejsc pracy zwolnienie na okres 60 miesięcy

Podatki i opłaty lokalne w Lubaczowie >>>


Podatkowe i prawne aspekty funkcjonowania SSE w Polsce >>>


Uchwała Nr 309/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 37/VII/2015 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Lubaczowa.

Urząd Miejski
w Lubaczowie

ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

tel: +48 16 632 80 10
fax: +48 163 11 91

e-mail: invest@um.lubaczow.pl

Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Na skróty